There was an error displaying content. Please refer to event log.
بازی پرس در فوتبال

بازی پرس در فوتبال

 

بازی پرس در فوتبال:

قبل از اينکه يک مربي تصميم به بازي پرس بگيرد ، مي ­بايست سوالا تي در اين زمينه از خود بپرسد . براي مثال:

 • 1-چرا بايد به عنوان يک مربي بازي پرس را براي تيم خود انتخاب کنيم ؟
 • 2-تيم ،به چه فاکتورهائي براي بازي پرس نياز دارد؟
 • 3-چگونه مي توانيم در طول لحظات اصلي ، بازي پرس را انجام دهيم؟

 

 

1-انتخاب بازي پرس بستگي دارد به

 • الف:فاکتورهاي اصلي
 • 1-کيفيت تيم خودي
 • -آيا بازيکنان شما داراي قابليت جسماني خوبي براي اينکار هستند ؟
 • -آيا از نظر خصوصيات روحي و رواني آمادگي بازي پرس را دارند ؟

-آيا بازيکنان در زماني که حريف صاحب توپ است داراي روحيه جنگندگي هستنند

 

2-فرهنگ باشگاه ، کشور

 • اساس کار بعضي از باشگاهها بر مبناي بازي درگيرانه پايه گذاري شده است ولي شايداين حالت در باشگاه ديگر که در شهر يا کشور ديگري قرار دارد ، نباشد.براي مثال در باشگاه پاس از سالها پيش (شايد حدود 30 سال قبل) بازي در گيرانه بعنوان يک سبک استراتژيک در بازي آنها مطرح بوده است ، در حاليکه در تيم استقلال ، اهداف استراتژيک چيز ديگري بوده است . اين اهداف در دراز مدت به فرهنگ آن تيم، باشگاه و منطقه در فوتبال مربوط

 

 

مثال ديگر

 • هنگامي که در باشگاه ليورپول از آقاي ژرارد هوليه سوال شد که آيا شما به بازي پرس اعتقاد داريد ؟ ايشان در جواب گفتند که من بازي پرس را دوست دارم ولي هرگز نمي ­توانم آن را در ليورپول عملي کنم و اين به دليل وجود فوق ستاره اي به نام مايکل اون است که در صورت انتخاب بازي پرس به عنوان شيوه بازي ميبايست از او صرفنظر کنم ، در حاليکه اگر چنين کاري انجام شود ، همه خواهند گفت که اين مربي ، ديوانه است حال آنکه همه مي دانيد که مايکل اون هرگز نمي تواند يک پرس کننده خوب باشد .

 

 • اراده تيمي در به دست گرفتن ابتکار عمل در بازي:
 • شايد شما با تيمي بازي کنيد که در مجموع داراي توانايي هاي تکنيکي و تاکتيکي بيشتري نسبت به تيم شما ، باشد اما شما مي توانيد از طريق بازي پرس طوري بازي کنيد که حريف خود را مجبور کنيد آنگونه که مطلوب شماست بازي کند (بازي بلند) و يا براي دفاع کردن بهتر در مقابل حريف آنها را به منطقه اي از زمين ميبريد که دلخواه شماست . در اينصورت بايد بگوئيم که شما ازطريق بازي پرس ابتکار عمل را در بازي به دست گرفته ايد .

 

ب:فاکتورهاي فرعي

 • 1-سطح کيفي تيم مقابل از نقطه نظر تکنيکي ، تاکتيکي ، جسماني
 • 2-لغزشهاي تيم حريف
 • 3-نوع و هدف بازي:
 • -آيا اين بازي دوره اي يا حذفي و يا در زمين خودي يا زمين حريف برگزار مي شود؟
 • 4-امتياز:
 • -بازي از نظر نتيجه و امتياز در چه شرايطي قرار دارد .
 • -آيا نياز داريم که بازي را حتما " برنده باشيم يا يک تساوي مهم است ؟ اينها مواردي است که چگونگي و نوع بازي پرس را بر ما روشن مي سازد .
 • 5-وضعيتها و شرايط بخصوص بازي (يک بازيکن بيشتر)
 • -هنگاميکه يک بازيکن از حريف اخراج ميشود ، ميتوان تغييراتي در منطقه پرس ايجاد کرد .

 

 

تيم، به چه فاکتورهايي براي بازي پرس نيازدارد؟

 • 1-هنگامي که مالکيت توپ در اختيارتيم خودي است:
 • الف:از نقطه نظر تکنيکي:
 • -به پاسهاي دقيق و سالم نياز داريم
 • -توانايي در بازي با توپ در فضاي کوچک و زير فشار
 • -توانايي در عملکرد سريع زير فشار(سرعت عمل تحت فشار)
 • -توانايي دريبل و حمل توپ با سرعت در زمان تحت فشار
 • -توانايي در بازي مستقيم با توپ (بازي با جلو نه در عرض)
 • ب:از نقطه نظر تاکتيکي:
 • -سرعت در تعويض بازي بعد از بدست آوردن توپ از تيم حريف
 • -جاگيري سريع با توجه به موقعيت جديد
 • -­حفظ موقعت و جا گيري جديد
 • -وجود بازيکناني با ظرفيت هدايت،رهبري و هوش بالا
 • -ارتباط
 • -آگاهي در مورد شيوه و سبک بازي
 • -توانايي در ارام کردن بازي
 • -دروازبان به عنوان کسي که بتواند فوتبال بازي کند

 

 

ب:هنگامي که مالکيت توپ از آن تيم حريف است:

 • عناصر مورد نياز از نقطه نظز تکنيکي:
 • -تکنيک دفاعي در شرايط 1 مقابل 1
 • -درگيري براي جلوگيري از شوت حريف
 • -سر خوردن(تکل کردن)
 • -قدرت سر زني خوب

 

2-عناصر مورد نياز از نقطه نظر تاکتيکي:

 • تغيير حالت سريع بعدازلودادن توپ(مرحله انتقال ازحمله به دفاع)
 • -تحت فشار قرار دادن بازيکنان حريف دريک لحظه مناسب(کجا- چه ­­وقت)
 • -نزديک شدن خطوط به يکديگر (فشردگي)
 • -پوشش هم تيمي ها
 • -استفاده از تله آفسايد(دروازبان در اينجا نقش مهمي دارد)
 • -بازيکناني با ظرفيت رهبري و هوش بالا
 • -ارتباط
 • -آگاهي نسبت به شيوه و سبک بازي در شرايط مختلف
 • -حفظ جاگيري جديد،اگر حريف هنوز صاحب توپ است.
 • -توانايي دفاع کردن دور(فاصله دار)از دروازه خودي

 

3-عناصر مورد نيازازنقطه نظر جسماني:

 • توانايي بازگشت سريع به حالت اوليه
 • -وجود بازيکناني که در بالاترين سطح آمادگي هستند

 

4-عناصر مورد نياز از نقطه نظر ذهني(روحي-رواني)

 • -روح تيمي
 • -اراده وروح خواستن در دفاع کردن دور(فاصله دار)از دروازه خودي
 • -پيشقدم شدن در بدست اوردن ابتکار عمل هنگامي که صاحب توپ هستيم يا بلعکس
 • -نظم و تعهد نسبت به آن در جريان بازي
 • -قابليت پذيرش تحمل فشار و درگيري سخت فيزيکي با حريف در جريان بازي(سر سختي و سخت گيري در حالات 1 مقابل 1)
 • -تمرکز بر روي شرح وظايف در حالات مختلف بازي

ج:چگونه مي توانيم در جريان لحظات اصلي، بازي پرس را انجام دهيم

 • -هنگامي که مالک توپ هستيم:
 • سرعت بالا در گردش توپ و جاگيري مناسب در ارتباط با آن
 • -استفاده از عرض در جريان بازي
 • -تغيير جا توسط بازيکنان به تعداد زياد
 • -فرار بازيکنان از عقب به جلو
 • -پاسهاي بلند از عقب به جلو
 • -نزديک شدن خطوط به يکديگر
 • -مراقبت از ضد حملات

 

2-هنگامي که حريف مالک توپ است:

 • انجام دادن بازي پرس بلافاصله بعد از لودادن توپ ازهمان محل
 • -ايجاد فرصت براي تيم خودي براي برگشت و قرار گرفتن بين توپ و دروازبان و وارد کردن حريف به بازي حفظ توپ در زمين خودش
 • -قبل از هر چيز تيم مانند يک واحد منسجم به منطقه ­­اي بين دايره وسط و محوطه جريمه در نيمه خودي برگشته و مستقر گردد.

 

3-تغيير وضعيت پس از:

 • لو دادن توپ
 • -بازپس گيري توپ
 • انتخاب مناطق دفاعي براي بازي پرس:
 • براي اينکه بتوانيم در لحظات و شرايط مختلف همواره بازي را در کنترل خود نگه داريم و ابتکار عمل در دست ما باشد مي توانيم با توجه به توانايي هاي تيم خود،مناطق مشخصي از زمين را براي بازي پرس انتخاب کنيم.

 

انتخاب مناطق دفاعي بستگي دارد به:

 • -قابليتهاي تيم خودي
 • -قابليتها و توانايي تيم حريف
 • -انتظاري که ما از بازي داريم(حفظ نتيجه يا گل زدن يا...)
 • -استراتژي براي نود دقيقه بازي

 

پرس کردن بازي در منطقه دفاعي يک:

 

 • قدرت درگيري بالا
 • -آگاهي در مورد بازي پرس در شرايط 1 در مقابل 1
 • -آگاهي در خصوص پوشش
 • -درک و هوش بالا
 • -آمادگي جسماني در حد خوب

پرس کردن بازي در منطقه دفاعي دو:

 • منطقه دفاعي دو از نيمه زمين خودي تا نيمه زمين حريف ادامه پيدا مي کند.(
 • مياني)
 • چرا منطقه دفاعي دو را انتخاب مي کنيم؟:
 • -از نقطه نظر تکنيکي و تاکتيکي نسبت به تيم حريف در يک سطح قرار داريم.
 • -تواما به دفاع و حمله به يک نسبت فکر مي کنيم .

 

عناصر مورد نياز براي بازي پرس در منطقه دفاعي دو:

 • درک و هوش بالا در تمامي خطوط
 • -تمامي قابليتهاي بازي پرس(درگير، دونده، دفاع 1 درمقابل 1،پوشش)
 • -آمادگي جسماني مطلوب

 

 

 

پرس کردن بازي در منطقه دفاعي سه:

 • منطقه دفاعي سه تمام زمين حريف را شامل مي شود.
 • چرا منطقه دفاعي سه را انتخاب مي کنيم؟:
 • -نسبت به تيم حريف برتري تکنيکي و تاکتيکي داريم.
 • -بيشتر به بازي هجومي فکر مي کنيم و به هر صورت مي خواهيم برنده باشيم.
 • -از حريف گل عقب هستيم.
 • -بستگي به استراتژي بازي دارد(ده دقيقه اول يا ده دقيقه آخر بازي).
 • عناصر مورد نياز براي بازي پرس در منطقه دفاعي سه:
 • -تمامي توانايي هاي بازي پرس(درگير،دونده،دفاع 1 درمقابل 1،پوشش)
 • - فوق العاده
 • -درک و هوش فوق العاده مدافعين با سرعت بالا براي جلوگيري از ضدحملات حريف
 • -دروازه بان بعنوان يک سوييپر
 • -آمادگي جسماني در سطح

 

The comment feature is locked by administrator.
Sort by: