There was an error displaying content. Please refer to event log.
تدارک حمله از میانه میدان

تدارک حمله از میانه میدان

  • هدف از این کار رسیدن به منطقه تهاجمی پشت خط دفاع حریف و ایجاد موقعیت گلزنی است.

۱.دویدن آزاد به وسیله ورود به عمق و پهنای زمین


  • هدف از این کار رسیدن به منطقه تهاجمی پشت خط دفاع حریف و ایجاد موقعیت گلزنی است.

۱.دویدن آزاد به وسیله ورود به عمق و پهنای زمین

         یکی از مشکلات اساسی فوتبال ایران چگونگی ایجاد حالت تهاجمی است که در بسیاری از موارد حرکتهای تهاجمی در تمام سطوح بازی شکست میخورند چون مهاجمان خود را به صورت ( flat ) در خطی راست و در عرض زمین مستقر می کنند. اگر بازیکنان بین خود پاسکاری کنند٬ نمی توانند به وسیله پاسهای مربعی پیشروی کنند و هر پاسی داخل فضای جلوتر از مهاجمان به سادگی توسط مدافعان حریف گرفته خواهد شد. بنابراین، اگر برای مثال 4 بازیکن در عرض قسمت میانی زمین حضور داشته باشند، حداقل دو نفر از آنها باید جلوتر بروند تا عمقی در خط تهاجمی خود به وجود آورند و به این صورت با مهاجمین حاضر در منطقه نهایی حمله ارتباط ایجاد کنند.

        اگر تیم نتواند به داخل فضای مناسب و در زمان مناسب وارد شود پاسکاری آنها متوقف میشود و توپ را از دست می دهند. بازیکنانی که می توانند بدون خودمحوری حرکت کرده و با برنامه قبلی برای بازیکنان دیگر فضاسازی کنند، دارای ارزشی بالا در بازی هستند.

 

------->بازیکنی که بدون توپ در میدان می دود تعیین کننده جهت و امتداد بازی است و فوتبال در سطح بالا نیازمند تمامی بازیکنان تیم است.این بازیکنان باید به صورتی خود را در اختیار بازیکن صاحب توپ قرار دهند که هنگام پاسکاری توسط بازیکن صاحب توپ انتخاب های زیادی برای فرستادن توپ برای یار خودی در فضاهای خالی وجود داشته باشد.

          اگر روال بازی به این صورت پیش رود ٬ آنوقت بازیکن صاحب توپ میتواند انتخابی واقعی و عملی داشته باشد٬ انتخاب او بین بازیکنانی خواهد بود که فکر می کند در بهترین موقعیت قرار دارند.

          هدف از جایگیری بازیکنان بدون توپ سردرگم کردن بازیکنان مدافع تیم مقابل است تا به این ترتیب از فضاهای خالی استفاده شود یا از آنها فاصله گرفته شود. از طرفی دیگر بازیکنی که از مدافع حریف فرار می کند میتواند برای یاران خودی که صاحب توپ هستند نقش پشتیبان را داشته باشد که در این حالت باید به آنها نزدیک شود تا امکان پاس دادن به او فراهم شود.

          برای عمق دادن به خط حمله حداقل سه بازیکن نیاز است. اگر در یک بازی بازیکنی روی خط کناری سمت راست دارای توپ باشد٬ به عنوان یک قاعده ٬ توپ زن مرکزی و بازیکنان میانی راست باید او را پشتیبانی کنند به صورتی که سه بازیکن در قالب آرایشی مثلثی درآیند. در این آرایش مثلثی بازیکنان قرارگرفته در جوانب دارای دو امکان فوری برای پاس دادن هستند.

اگر برای مثال 4 بازیکن در عرض قسمت میانی زمین حضور داشته باشند، حداقل دو نفر از آنها باید جلوتر بروند تا عمقی در خط تهاجمی خود به وجود آورند و به این صورت با مهاجمین حاضر در منطقه نهایی حمله ارتباط ایجاد کنند.

        اگر تیم نتواند به داخل فضای مناسب و در زمان مناسب وارد شود پاسکاری آنها متوقف میشود و توپ را از دست می دهند. بازیکنانی که می توانند بدون خودمحوری حرکت کرده و با برنامه قبلی برای بازیکنان دیگر فضاسازی کنند، دارای ارزشی بالا در بازی هستند.

 

------->بازیکنی که بدون توپ در میدان می دود تعیین کننده جهت و امتداد بازی است و فوتبال در سطح بالا نیازمند تمامی بازیکنان تیم است.این بازیکنان باید به صورتی خود را در اختیار بازیکن صاحب توپ قرار دهند که هنگام پاسکاری توسط بازیکن صاحب توپ انتخاب های زیادی برای فرستادن توپ برای یار خودی در فضاهای خالی وجود داشته باشد.

          اگر روال بازی به این صورت پیش رود ٬ آنوقت بازیکن صاحب توپ میتواند انتخابی واقعی و عملی داشته باشد٬ انتخاب او بین بازیکنانی خواهد بود که فکر می کند در بهترین موقعیت قرار دارند.

          هدف از جایگیری بازیکنان بدون توپ سردرگم کردن بازیکنان مدافع تیم مقابل است تا به این ترتیب از فضاهای خالی استفاده شود یا از آنها فاصله گرفته شود. از طرفی دیگر بازیکنی که از مدافع حریف فرار می کند میتواند برای یاران خودی که صاحب توپ هستند نقش پشتیبان را داشته باشد که در این حالت باید به آنها نزدیک شود تا امکان پاس دادن به او فراهم شود.

          برای عمق دادن به خط حمله حداقل سه بازیکن نیاز است. اگر در یک بازی بازیکنی روی خط کناری سمت راست دارای توپ باشد٬ به عنوان یک قاعده ٬ توپ زن مرکزی و بازیکنان میانی راست باید او را پشتیبانی کنند به صورتی که سه بازیکن در قالب آرایشی مثلثی درآیند. در این آرایش مثلثی بازیکنان قرارگرفته در جوانب دارای دو امکان فوری برای پاس دادن هستند.

 
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: